Laboratori assistencial

informació General

Al nostre laboratori realitzem diferents proves diagnòstiques de referència en Malalties Neuromusculars amb finalitat assistencial. Depenent de les proves que es vulguin sol·licitar el procediment de recollida és diferent. Es poden trobar els protocols d’enviament de mostres fent clic en cada prova.

És fonamental que la mostra vagi associada a la petició de prova pertinent per a cada centre. Si us plau, abans d’enviar una mostra, segueix atentament els protocols recomanats.

PROVES QUE REALITZEN AL LABORATORI DE MALALTIES NEUROMUSCULARS
ANTICOSSOS A SÈRUM Veure protocol.
protocol per a estudi d’anticossos

Enviament d’almenys 3 ml de sèrum (centrifugat, sense cèl·lules). Si la mostra està a temperatura ambient i es preveu un període curt de recepció pot enviar-se a temperatura ambient. Si la mostra està congelada o es preveu un temps major de recepció es recomana enviament refrigerat o en gel sec.

 • Anticossos anti-contactina 1 (CIDP): 60 €
 • Anticossos anti-neurofascina 155 (CIDP): 60 €
 • Anticossos anti-neurofascina 186 (CIDP): 60 €
 • Anticossos anti-LRP4 (Miastènia Gravis seronegativa): 60 €
 • Anticossos anti-CASPR2 (Neuromiotonía): 60 €
ESTUDI DE DISFERLINA EN MONÒCITS:  Veure protocol.
protocol per a estudi de disferlina en monòcits

Recollir 1-2 tubs CPT de 10ml per pacient. Ha de recollir-se a la vegada un tub CPT d’un control (que no sigui familiar del pacient) per evitar falsos resultats deguts a problemes en el transport dels tubs. És imprescindible centrifugar els tubs abans del seu transport. Això permet enviar les mostres a temperatura ambient durant unes 48 hores.

 1. Recollir la sang al tub BD Vacutainer® CPT ™ Tube amb Sodium Citrate amb el mètode standard per BD Vacutainer®
 2. Després d’obtenir la mostra de sang invertir el tub diverses vegades i deixar el tub vertical a temperatura ambient fins al seu centrifugat. Les mostres han de ser centrifugades a les 2 hores després de l’extracció per obtenir resultats òptims.
 3. Centrifugar el tub amb la mostra de sang a temperatura ambient (18-25ºC) en un rotor horitzontal durant un mínim de 20 minuts a 1500 – 1800 RCF (g)
 4. Després del centrifugat invertir el tub suaument abans d’enviar.

 ATENCIÓ: Una excessiva velocitat de centrifugat (per sobre de 2000 RCF (g)) pot causar trencament del tub.

 • Separació de monòcits i estudi de disferlina: 395,75 €
ESTUDI DE BIÒPSIA MUSCULAR Veure protocol
protocol per a EL estudi de BIÒPSIA MUSCULAR.

Si la biòpsia muscular està feta en un hospital amb experiència en congelació de múscul (amb metilbutà refredat en nitrogen líquid); aquesta s’ha d’enviar en abundant gel sec (10 kg) prèviament congelada.

En el cas de ser un hospital sense experiència en la congelació de múscul, és recomanable sol·licitar el trasllat del pacient per a la realització de la biòpsia muscular directament al nostre hospital.

Les proves realitzades en el nostre laboratori són les següents:

 • Tinció histoquímica de citocrom oxidasa (COX) → 81,90 €
 • Tinció histoquímica de succinat deshidrogenasa (SDH) à 74,08 €
 • Tinció histoquímica de fosforilasa (FSA) à 52,63 €
 • Tinció histoquímica de fosfofructoquinasa (PFK) à 217,88 €
 • Tinció histoquímica de mioadenilato deaminasa (MADA) à 63,42 €
 • Immunohistoquímica de 4 anticossos (distròfia muscular) → 605.43 €
 • Immunohistoquímica de 8 anticossos (distròfia muscular) A05 €
 • Perfil miopaties inflamatòries → 648,69 €
 • Western blot: 4 anticossos → 605,43 €
 • Western blot: 8 anticossos → 1.124,34 €

Per realitzar un correcte estudi de la biòpsia muscular, és imprescindible la realització de talls criostàtics i una bateria de proves en el servei d’Anatomia Patològica del nostre hospital, que té un cost total de 294,84 €. Aquestes proves es realitzen automàticament en totes les biòpsies rebudes, i són les següents:

 • Tinció Hematoxilina – Eosina
 • Tinció tricròmic de Gomori
 • Tinció NADH
 • Tinció ATPasa
 • Tinció PAS
 • Tinció Oil-Xarxa

 

DIRECCIÓ D’ENVIAMENT PER A ANÀLISI ASSISTENCIAL D’UNA MOSTRA

Dr. Cándido Juárez / Dr. Illa / Dr. Gallardo
Laboratori d’Immunologia – Secció de Neuromuscular
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Planta -2)
C/ Mas Casanovas 80
08041 – Barcelona
Spain

Tillanes@santpau.cat
Tel. 93-5537265

DIRECCIÓ DE LLIURAMENT PER INVESTIGACIÓ

Dr. Illa / Dr. Gallardo / Dr. Querol
Unitat de Malalties Neuromusculars – Laboratori Neuromuscular
Departament de Neurologia – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau
C / Sant Quintí 77 (2ª Planta)
08041 – Barcelona
Spain

neuromuscular@santpau.cat
Tel. 93-5537692

 

Com enviar una mostra des de l’estranger?

Les mostres procedents de països de fora de la Unió Europea han de passar un procés d’aprovació duanera. ABANS de procedir a l’enviament s’ha de fer un tràmit essencial sense el qual la mostra no passarà la frontera, amb el risc que pugui no ser útil per a la determinació sol·licitada.

Un cop la mostra estigui preparada per ser enviada, s’ha d’omplir l’Annex II i la factura proforma, aquí adjunts, amb les dades del centre emissor, i remetre-ho a l’adreça de correu neuromuscular@santpau.cat, i esperar que l’aprovació estigui concedida (generalment una setmana). Un cop concedida pot procedir a l’enviament. Un cop a duanes, els agents de duanes han de realitzar el tràmit d’alliberament, que suposa un cost aproximat de € 250 per enviament, pel que recomanem, si fos el pertinent, adjuntar diverses mostres en què se sol·liciti la determinació, en un mateix paquet (el cost no varia).

Si el procés no es porta a terme d’aquesta manera no podem garantir la recepció de la mostra.

DIRECCIÓ D’ENVIAMENT PER A ANÀLISI ASSISTENCIAL D’UNA MOSTRA

Dr. Cándido Juárez / Dr. Illa / Dr. Gallardo
Laboratori d’Immunologia – Secció de Neuromuscular
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Planta -2)
C/ Mas Casanovas 80
08041 – Barcelona
Spain

Tillanes@santpau.cat
Tel. 93-5537265

DIRECCIÓ DE LLIURAMENT PER INVESTIGACIÓ

Dr. Illa / Dr. Gallardo / Dr. Querol
Unitat de Malalties Neuromusculars – Laboratori Neuromuscular
Departament de Neurologia – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau
C / Sant Quintí 77 (2ª Planta)
08041 – Barcelona
Spain

neuromuscular@santpau.cat
Tel. 93-5537692

HOW TO SEND A SAMPLE FROM ABROAD?

Samples from countries outside the European Union must pass a customs approval process. BEFORE proceeding to the shipment, an essential procedure must be carried out without which the sample will not cross the border, with the risk that it may not be useful for the requested determination.

Once the sample is ready to be sent, Annex II and the pro forma invoice, attached hereto, with the data of the sending centre, must be filled in and sent to neuromuscular@santpau.cat, and wait for approval to be granted (usually one week).  When it has been granted, the sample can be sent. Once in customs, the customs agents must carry out the process of release, which entails an approximate cost of € 250 per shipment, so we recommend, if applicable, to attach several samples in which the determination is requested, in a same package (cost does not vary).

If the process is not carried out in this way we cannot guarantee the reception of the sample.

SHIPPING ADDRESS FOR HOSPITAL ANALYSIS OF A SAMPLE

Dr. Cándido Juárez / Dr. Illa / Dr. Gallardo
Laboratori d’Immunologia – Secció de Neuromuscular
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(Planta -2)
C/ Mas Casanovas 80
08041 – Barcelona
Spain

Tillanes@santpau.cat
Tel. 93-5537265

SHIPPING ADDRESS FOR RESEARCH

Dr. Illa / Dr. Gallardo / Dr. Querol
Unitat de Malalties Neuromusculars – Laboratori Neuromuscular
Departament de Neurologia – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institut de Recerca Biomèdica Sant Pau
C / Sant Quintí 77 (2ª Planta)
08041 – Barcelona
Spain

neuromuscular@santpau.cat
Tel. 93-5537692