Com visitar-se a la nostra unitat?

La Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de Sant Pau, ha estat certificada com CSUR (Centros, Servicios o Unidades de Referencia)) a nivell estatal i més forma part de la European Reference Network de Enfermedades Neuromusculares  (EURO-NMD). A nivell autonòmic, durant el 2017 es llançarà la convocatòria per acreditar-se com a centre de referència Català, que estaran organitzats també com xarxes (XUEC- Xarxa d’Unitats d’expertesa Clínica).

Aquestes certificacions, asseguren que tots els pacients de diferents àrees tant autonòmiques, com nacionals o europees es puguin visitar a les unitats certificades.

A nivell nacional el pacient que vulgui visitar-se a la nostra unitat ha de demanar una sol·licitud de derivació al seu neuròleg de referència, assenyalant en la mateixa que el centre on es vol visitar-se és una unitat CSUR.

Per a més informació contactar amb neuromuscular@santpau.cat.