Eduard Gallardo Vigo


Equip


PhD - Investigador Sènior


Eduard Gallardo és investigador titular de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) de Barcelona. És supervisor del Laboratori de Malalties Neuromusculars del IRHSCSP.

Realitza tasca assistencial supervisant tècniques diagnòstiques i redactant informes de biòpsies musculars en coordinació amb el servei de anatomia patològica de l’hospital. Ha desenvolupat una sèrie de tècniques diagnòstiques, test immunològics i estudis en biòpsia muscular i de nervi que són de gran utilitat en el diagnòstic de diverses ENM i un referent tant nacional com internacional. Un dels tests diagnòstics per a l’anàlisi d’expressió de disferlina en monòcits de sang perifèrica ha donat lloc a una patent de la qual és co-inventor.

Ha orientat la seva tasca investigadora en els aspectes autoimmunes i neurodegeneratius de les malalties neuromusculars. Centreu en la recerca de nous antígens (biomarcadors), mecanismes immunopatogènics i desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en Miastènia Gravis, miopaties inflamatòries i neuropaties inmunomediadas, també ha investigat sobre la funció de proteïnes, disferlina i altres, implicades en la patogènia de les distròfies musculars i el seu tractament.

Ha estat Fellow al laboratori del Dr Dalakas del National Institutes of Health, Research Scholar al Day Lab del Dr RH Brown al Mass Gral Hospital, Harvard University, panelista de l’Àrea de Projectes d’Investigació de Neurologia, Psiquiatria i Neurociències de l’ISCIII- FIS , revisor de projectes del FIS i d’articles per a diverses revistes científiques (Neurology, Neuromuscular Disorders, PlosOne, BBA – Molecular Basis of Disease, Acta Neuropathologica, Brain, The Lancet …).

És autor de més de 90 articles científics citats en més de 3.000 ocasions i ha rebut ajuts continuats del FIS des de 1999, entre altres fonts de finançament.

Formació Acadèmica:

  • Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona 1990
  • Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 2002. Tesi: “Aspectes immunopatogènics de les miopaties inflamatòries”. Premi extraordinari de doctorat UAB

Projectes de recerca:

  • Fons d’Investigació Sanitària (FIS) (Espanya)
  • Grup de Recerca Consolidat generalitat de Catalunya
  • Jain Foundation (USA)

Àmbits de recerca:

  • Diagnòstic i tractament de pacients amb malalties neuromusculars autoimmunes i neurodegeneratives
  • Identificació de nous biomarcadors per al diagnòstic i pronòstic de ENM
  • Estudi de miastènia, miopaties Inflamatòries, CIDP, NMM i altres malalties neuromusculars inmunomediadas
  • Patogènia de les distròfies musculars (disferlinopaties i distrofinopaties)