Concepción Escola


Equip


Infermera Assistencial - Gestora de casos


Infermera coordinadora de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Infermera a l’Hospital de Sant Pau des del 1979 en diferents especialitats: urgències, pneumologia, cirurgia toràcica,  cirurgia plàstica, cirurgia vascular, ORL, neurocirurgia i neurologia.

Al 2001 inicia la seva carrera professional a hospitalització de neurologia i és al 2011 quan es trasllada a consultes externes d’aquesta mateixa especialitat. Realitza les funcions de coordinació i gestió de pacients amb patologia neuromuscular.

Entre les seves funcions com a gestora de casos s’inclouen la identificació de casos complexes i enllaç entre els diferents nivells d’atenció al pacient: primària, hospital de referencia i hospital d’alta especialització i s’encarrega de la coordinació dels ingressos i de les visites dels comitès multidisciplinaris.

S’encarrega també de l’educació i seguiment de pacients amb patologia neuromuscular : Símptomes bulbars- estratègies valorant el tipus de dieta i ensenyant les cures de sonda i estoma a pacients amb una PEG.

Mobilització per prevenció d’úlceres per decúbit. Canvis posturals.

També realitza extraccions de mostres sanguínies per investigació.

Formació Acadèmica:

  • Diplomada en infermeria. 1984. Facultat de Ciències de la Salud. Universitat de Barcelona.