Carmen Martínez Bernal


Equip


Tècnica de laboratori


Carmen Martínez Bernal. És FP de Química de formació. Té l’acreditació de experimentador d’animals de laboratori (Felasa cat. B) de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professora de pràctiques en cursos de formació de personal cuidador/experimentador de laboratori ( Felasa categoria AO i B) i al curs de Genetics of Laboratory Animals and Experimental Models ( Universitat Autònoma de Barcelona). Té experiència en eutanasia d’animals de laboratori, protocols d’avaluació de benestar animal, manipulació i experimentació amb les espècies següents: Rata, Ratolí, Gos, Gat, Cobaia, Gallina, Pollastre, Furó, Porc, Mini pig, Pollets i Conill.

Ha realitzat estudis de seguretat i cirurgia a l’àrea de Cardiovascular al departament de Farmacodinàmia de diverses empreses (CIDA SAL, Harlan, Envigo) . Entre altres tècniques té experiència en: canulacions de venes, jugular i carotida i col·locació de sensors Millar (des de la carotida fins al cor ia l’artèria femoral) per mirar la pressió sanguínia; implantació de telemetria i bombes d’infusió; canulacions en jugular, carotides, vesícula biliar i vena cava en rata i conill; cirurgia de menisc en cobaies; estudis de seguretat, canulacions de vena jugular i carotida i traquetomia en gats; anàlisi mitjançant laberint aquàtic en models de rata i ratolí; inducció d’edema per carragenina a rata; cinètiques farmacològiques i toxicològiques en gos,mono,rata, ratolí, mini pig i porcs; electrocardiogrames i lectures dels mateixos així com mesura de la pressió arterial en gos, mico i rata; diferents vies d’administració en totes les espècies: (intravenosa, oral, subcutània, intradèrmica, subplantar, intraduodenal i intramuscular; extracció de sang per diferents vies (jugular, intracardíaca, si retroorbicular, submandibular, safena).

Establiment d’un model murí de miastènia per immunització amb el receptor d’acetilcolina purificant de l’òrgan elèctric de Tetronarce californica. Les tècniques emprades inclouen la cromatografia d’afinitat per purificar el receptor, la immunització dels animals, l’administració dels animals i.v., el seguiment dels signes clínics i la realització de proves funcionals (hand-grip, treadmill). Al final dels experiments realització d’eutanasia i extracció de teixits d’interes (múscul esquelètic, melsa, diafragma). Extracció de sang intracardíaca i submandibular. Tècniques de laboratori que domina: Congelació de les mostres, realització de seccions amb el criòstat, immunohistoquímica, manteniment de cultius primaris i línies cel·lulars, preparació de mitjans de cultiu, realització de immunocitoquímiques, gestió i manteniment del laboratori (gestió de comandes, autoclavat de material, calibració i manteniment dels equips, preparació de reactius.